Trautmannshofen DE, Wallfahrtskirche Maria Namen

Johann Bapt. Funtsch 1741, I-P/12 - Restaurierung: Mathis 1979

Manualwerk / C kurz - c '''

Principal

8’

Amoroa

8’

Salicional

8’

Octav

4’

Rohrflöte

4’

Quint

3’

Octav

2’

Mixtur 3fach

2’

Cymbel 3fach

1’

Pedal / C kurz - a°

Subbass

16’

Principalbass

8’

Bourdon

8’

 

mechanische Spiel- und Registertraktur

Trautmannshofen DE, Wallfahrtskirche Maria Namen